لیست قوانین کنسلی


در اینجا لیست قوانین کنسلی را مشاهده می فرمایید.

آیدی ایرلاین مبدا مقصد مینمم قیمت ماکزیمم قیمت شناسه نرخی جریمه
22057 قشم ایر - - - - - تا ساعت ۱۲ ظهر 3 روز قبل حرکت جریمه 40 درصد
تا ساعت ۱۲ ظهر 2 روز قبل حرکت جریمه 50 درصد
تا ساعت ۱۲ ظهر 1 روز قبل حرکت جریمه 60 درصد
پس از آن جریمه 70 درصد
24225 ايران اير لارستان دبی - - GX111 تا ساعت ۱۲ ظهر 4 روز قبل حرکت جریمه 70 درصد
پس از آن غیرقابل استرداد
24231 ايران اير لارستان دبی - - GY111 تا ساعت ۱۲ ظهر 4 روز قبل حرکت جریمه 70 درصد
پس از آن غیرقابل استرداد
24237 ايران اير لارستان دبی - - GZ111 تا ساعت ۱۲ ظهر 4 روز قبل حرکت جریمه 70 درصد
پس از آن غیرقابل استرداد